Priekšmetu informācijas apskate  

Priekšmetu apraksts Pielikumi
Muzejs: Ķekavas novadpētniecības muzejs
Muzeja adrese:Gaismas ielā 19/9, Ķekavas pagasts
Uzskaites apzīmējums:Ķm 1983
Kolekcija:Grāmatas
Kolekcijas numurs:1.5
Priekšmeta nosaukums:

Grāmata; ar ierakstu

Krājuma veids:Pamatkrājums
Priekšmeta tips:Rakstiskie muzeja priekšmeti
Eksponēts:
Autors vai darinātājs:

Laimonis Pēlmanis

Izgatavotājs:Izdevniecību, poligrāfiskās rūpniecības un grāmatu tirdzniecības Galvenās pārvaldes 8. tipogrāfija
Ražotājs vai izdevējs:Latvijas Valsts izdevniecība (Rīgā, Padomju bulv. 24)
Izgatavošanas vieta:Rīgā; Dzirnavu ielā 113
Izgatavošanas datums/gads:1958
Virsraksts vai nosaukums:

Grāmata ar ierakstu

Priekšmeta apraksts:

Vāki cieti, krāsaini; muguriņazaļgana auduma; 40 lpp. Ilustrēta (34; brūnganas). Uz 1. vāka: autors, nosaukums "Kā ietiepīgam gāja, kad tas ar aunu jāja" un attēls - puika un auns. Uz pēdājā vāka cena "2 rbļ. 10 kap.".  Vāku iekšpuses un pielapas ilustrētas. Priekštitullapā veltījuma ieraksts. Titullapā: autors, nosaukums, apakštituls "Humoristiski un satīriski dzejoļi bērniem", attēls (pakritis puika), izdevēja rekvizīti; otrā pusē "Mākslinieks E. Ozoliņš". Redaktors J. Osmanis.

Materiāls:Papīrs
Tehnika:Iespieddarbs; krāsu
Autentiskums:Oriģināls
Satura apraksts:Dzejoļi bērniem; priekštitullapā autora ieraksts: "Māksliniekam Edgaram Ozoliņam. Paldies par skaistajām ilustrācijām. L. Pēlmanis. 6.1.59." Novadnieka grafiķa  Edgara Ozoliņa vāka noformējums un ilustrācijas. 
 Piebilde:  E. Ozoliņa  ilustrētās grāmatas:  Ķm 1982 - Ķm 2015, Ķmp 2194 u.c.
Valsts:Latvijas PSR
Otrā valoda:Krievu
Valoda:Latviešu
Skaits:1
Eksemplāru skaits:1
Iegūšanas datums:16.01.1997
Priekšmeta vēsture:Grāmatu saglabāja grafiķa Edgara Ozoliņa atraitne Dzidra Anita Kalniņa, kas deviņus gadus pēc Edgara Ozoliņa nāves nodeva viņa brāļa Inta ģimenes rīcībā daļu arhīva, palūdzot, lai to no Rīgas uz Dobeli aizved Ķekavas novadpētniecības muzeja toreizējā vadītāja Velta Strazdiņa, ar kuru bija izveidojusies sadarbība pēc 1990. gada piemiņas izstādes Mākslinieku namā, vairākkārt dodot iespēju Ķekavas iedzīvotājiem iepazīties ar E. Ozoliņa darbu oriģināliem, t. sk. muzeja atklāšanas pasākumā 1995. gada janvārī. Pēc saņemto materiālu izskatīšanas mākslinieka brāļadēls Armīns Ozoliņš Dobelē daļu arhīva, arī šo grāmatu, uzdāvināja Ķekavas novadpētniecības muzejam.
Memoriālā vēsturiskā piederība:Edgars Ozoliņš [1930-1987] pēc Ķekavas 7-klasīgās pamatskolas beigšanas dzīvoja Rīgā (mācījas J. Rozentāla Mākslas vidusskolā, Daiļamatniecības vidusskolā, Mākslas Akadēmijā), brīvdienās bieži braucot uz Ķekavu, kur dzīvoja nevis dzimtas mājā Pilbāržos, bet Vilkačos (tagad Vanadziņi) pie mātesmāsas Ernas Bērziņas, jo vecāki bija represēti; vēlāk tur ciemojās kopā ar dzīvesbiedri.
Sasaiste ar citiem priekšmetiem:1) Dāvinājumi no E. Ozoliņa arhīva (kopskaitā 1185 priekšmeti) - fotogrāfijas: Ķm 2360, Ķm 2361, Ķm 2689 - Ķm 2770, Ķmp 2224 - Ķmp 2226, Ķmp 2274 - Ķmp 2334, Ķmp 2365; dokumenti: Ķm 1833 - Ķm 1877, Ķm 1913 - Ķm 1917, Ķm 1932, Ķm 1933, Ķm 1935, Ķm 2800, Ķm 2806, Ķm 2807; iespieddarbi (ielūgumi, programmas u. tml.): Ķm 1878 - Ķm 1891, Ķm 1931, Ķm 1937, Ķm 1939, Ķm 1941, Ķm 2120 - Ķm 2124, Ķm 2470, Ķm 2472, Ķm 2795, Ķm 2817, Ķmp 2201 - Ķmp 2208, Ķmp 2221 - Ķmp 2223, Ķmp 2247, Ķmp 2261; izstāžu katalogi: Ķm 1892 - Ķm 1894, Ķm 1897 - Ķm 1899, Ķm 1901 - Ķm 1904, Ķm 2119; mākslas albūmi: Ķm 1895, Ķm 1896, Ķm 1900; citas grāmatas: Ķm 1942 - Ķm 2015, Ķm 2071 - Ķm 2118, Ķm 2125, Ķmp 2170 - Ķmp 2174, Ķmp 2184 - Ķmp 2200; periodika un tās izgriezumi: Ķm 1928 - Ķm 1930, Ķm 2016 - Ķm 2070, Ķm 2379, Ķm 2796, Ķm 2797, Ķmp 2175 - Ķmp 2183, Ķmp 2233, Ķmp 2234, Ķmp 2335, Ķmp 2368, Ķmp 2369; kartes (plāni, shēmas): Ķm 2126 - Ķm 2139, Ķmp 2209 - Ķmp 2220, Ķmp 2231; atklātnes un apsveikumkartiņas: Ķm 1918, Ķm 1919, Ķm 1921 - Ķm 1923, Ķm 1934, Ķm 1936, Ķm 1940; vēstules: Ķm 1910 - Ķm 1912, Ķm 2799, Ķm 2815, Ķm 2818; zīmītes: Ķm 1927, Ķm 2380, Ķm 2381, Ķm 2772, Ķm 2794, Ķm 2801 - Ķm 2805; Ķm 2808 - Ķm 2814, Ķmp 2229, Ķmp 2230, Ķmp 2248, Ķmp 2259, Ķmp 2370; dienasgrāmatas: Ķm 2773 - Ķm 2785; afišas: Ķm 2140 - Ķm 2144; zīmējumi un skices (t. sk. karikatūras un Ex Libris): Ķm 1920, Ķm 1924 - Ķm 1926, Ķm 2145 - Ķm 2359, Ķm 2362 - Ķm 2378, Ķm 2382 - Ķm 2469, Ķm 2471, Ķm 2473 - Ķm 2688, Ķm 2771, Ķm 2786 - Ķm 2793, Ķm 2798, Ķm 2816, Ķmp 2227, Ķmp 2228, Ķmp 2235 - Ķmp 2246, Ķmp 2249 - Ķmp 2258, Ķmp 2260, Ķmp 2262 - Ķmp 2273, Ķmp 2336 - Ķmp 2364, Ķmp 2366, Ķmp 2367; piezīmju grāmatiņa ādas vākos: Ķm 1908; atsauksmju grāmata ādas iesējumā (1990. gada izstāde): Ķm 1909; vimpelis: Ķm 1905; tējkarotīšu komplekts kastītē: Ķm 1906; pulkstenis, sienas: Ķm 1907. 2) Par E. Ozoliņu citu novadnieku dāvinājumos - fotogrāfija: Ķm 1136 (E. Ozoliņa portrets skolas laikā Ķekavā), Ķm 7, Ķm 1199, Ķm 1200 u.c.(Ķekavas pamatskolas ēka); grāmatas ar E. Ozoliņa ilustrācijām: Ķm 304 - Ķm 306 u.c.; "Dadža" kalendāri ar E. Ozoliņa karikatūrām: Ķm 307 - Ķm 311 u.c. 3) Norādes par Latvijas PSR laika (1950. gadu un turpmāko gadu) priekšmetiem muzejā sk. pie Ķm 1819 u. c.
Garuma mērvienība:centimetri
Garums:23,00
Platums:17,50
Adrese:
Nav definēts neviens pielikums


Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" © 2007