PAR PROJEKTU

Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs (NMKK) ir visu Latvijas akreditēto muzeju (valsts, pašvaldību un privāto/autonomo muzeju) krājuma priekšmetu katalogs. Kopumā Latvijas muzejos glabājas vairāk nekā 5,9 miljoni muzeja priekšmetu. Tikai apmēram 5% no šī krājuma ir apskatāmi pastāvīgajās ekspozīcijās un izstādēs. Pārējie 95% taps pieejami ar NMKK palīdzību!

NMKK piedāvā
- Meklēt vai pārlūkot priekšmetus, muzejus, kolekcijas
- Iegūt pamatinformāciju par muzeja priekšmetiem
- Aplūkot muzeja priekšmetu attēlus
- Uzzināt par izstādēm muzejos
- Nosūtīt e-kartīti
- Veidot savas izlases
- Iegādāties priekšmetu maksas datnes

NMKK izmantošanas nosacījumi

NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta.

Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums.

Vairāk par NMKK projektu

Projekta mērķis ir, apkopojot datus par muzeju priekšmetiem vienotā sistēmā, dot ieguldījumu zināšanu sabiedrības veidošanā, veicināt sabiedrības interesi par kultūrvēsturisko mantojumu un popularizēt Latvijas muzejos uzkrātās kultūrvēsturiskās vērtības. Muzeju krājumu digitalizācija un iekļaušana kopkatalogā veicina Latvijas muzeju krājumos esošās informācijas izmantošanu pētniecībai, zinātnei un izglītībai. Savukārt projekta ietvaros izstrādātais un ieviestais e-pakalpojums veicinās sabiedrības interesi un pieejamību Latvijas muzejos uzkrātajam kultūrvēsturiskajam mantojumam. Digitālā satura pieejamības veicināšanai NMKK priekšmeti tiek integrēti Eiropas digitālajā multivides tiešsaistes portālā – Europeana.


WHAT IS A JOINT CATALOGUE?

The Joint Catalogue of the National Holdings of Museums (JCNHM) is a catalogue of holdings of all accredited museums (state, local, autonomous and private museums) of Latvia. Overall, there are more than 5.9 million items in Latvian museums. Only about 5% of them are exposed in the permanent and temporary exhibitions. The remaining 95% of them will be available with the help of the Joint Catalogue!
The Joint Catalogue offers:
- Possibility to search and oversee the museum objects, museums, collections;
- Find out the basic information about the museum objects;
- Oversee the pictures of museum objects;
- Get to know about the ongoing exhibitions;
- Send an e-card;
- Create collections of visitor’s favorite items;
- Purchase paid files of museum objects.

Terms of use

In any form of data publication, publishing or reproduction the reference to the museum is mandatory.

If the data contained in the system are the subject to copyright, the use of data is determined by the Copyright Law of the Republic of Latvia.

More about the project

The project aims to contribute to the building of the knowledge society by collecting data on museum objects in a single system, promote public awareness of the cultural heritage and promote heritage value accumulated in Latvian museums.

The digitalization of museum collections and inclusion of them in the Joint Catalogue supports the use of museum collections for research, science and education needs. In addition, the implemented e-services will promote the public interest and the availability of historical and cultural heritage accumulated in Latvian museums to the society.
To promote the access to digital content, the Joint Catalogue items are integrated in the European digital multimedia online portal – Europeana.


ЧТО ТАКОЕ СВОДНЫЙ КАТАЛОГ?

Сводный каталог Национального музейного собрания представляет собой каталог коллекций всех аккредитованных (государственных, местных, частных и автономных) музеев Латвии.
В целом, в латвийских музеях хранится более чем 5,9 млн. музейных предметов. Лишь около 5% этой коллекции находятся в постоянных экспозициях и выставках. Остальные 95% предметов станут доступны с помощью системы!

Сводный каталог предлагает:
 - Возможность поиска и просмотра предметов коллекции, музеев, коллекций
- Предоставление основной информации о музейных предметах;
- Возможность просмотрa изображений музейных предметов;
- Предоставление информации о выставках;
- Возможность отправления электронной открытки;
- Создание личной коллекции заинтересовавших предметов;
- Покупка платных файлов музейных предметов.
Условия использования
При использовании данных в любом виде, ссылка на музей является обязательной.
Если данные, содержащиеся в системе, являются объектом авторского права, использование данных определяется Законом об авторском праве Республики Латвии.

Подробнее о проекте

Целью проекта является внесение вклада в создание просвещенного общества путем аккумуляции данных о предметах музейных коллекций в единой системе, повышение осведомленности общества о культурном наследии, а также популяризация ценностей культурного наследия, накопленного в латвийских музеях.
Оцифровка музейных коллекций и включение в сводный каталог способствует использованию информации для научных исследований и образования. Разработанные э-услуги будут способствовать росту интереса к накопленному в музеях Латвии историческому и культурному наследию и его доступности для общества.

Для расширения доступа к цифровому содержанию, предметы коллекции интегрированы в Европейскую цифровую мультимедийную систему Europeana.